Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy khâu công nghiệp ==> Hãng MITSUJIN ==> MYC- 8007

Sản phẩm: MYC- 8007
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy khâu công nghiệp

 High speed cylinder bed chain stitch industrial sewing machine

M¸y ViÒn ®Ì Tèc §é Cao

Model

MYC-8007

Purpose

Môc ®Ých sö dông

Knitting Cloth

V¶i dÖt kim

Max. sewing speed

Tèc ®é may tèi ®a

6,000rpm

sewing speed

Kho¶ng c¸ch mòi kh©u

1.2~ 4mm

Needle bar stroke

Cù ly hot ®éng cña trô kim

31.2mm

Lift of the work clamp foot §é cao ch©n vÞt

>5mm

Needle

Sö  dông kim

128GAS9-14

Lubrication

Ph­¬ng ph¸p b«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng

  High speed cylinder bed chain stitch industrial sewing machine

M¸y ViÒn ®Ì Tèc §é Cao

Model

MYC-8007

Purpose

Môc ®Ých sö dông

Knitting Cloth

V¶i dÖt kim

Max. sewing speed

Tèc ®é may tèi ®a

6,000rpm

sewing speed

Kho¶ng c¸ch mòi kh©u

1.2~ 4mm

Needle bar stroke

Cù ly hot ®éng cña trô kim

31.2mm

Lift of the work clamp foot §é cao ch©n vÞt

>5mm

Needle

Sö  dông kim

128GAS9-14

Lubrication

Ph­¬ng ph¸p b«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng