Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hỗ trợ trực tuyến

Sản phẩm ==> Máy khâu công nghiệp ==> Hãng MITSUJIN ==> MYF- 8007

Sản phẩm: MYF- 8007
Giá: Liên hệ 0982.311.006
Loại sản phẩm: Máy khâu công nghiệp

 High speed flat-bed chain stitch industrial sewing machine

M¸y trÇn ®Ì tèc ®é cao

Model

MYF-8007

Purpose

Môc ®Ých sö dông

Knitting Cloth

V¶i dÖt kim

Max. sewing speed

Tèc ®é may tèi ®a

6,000rpm

sewing speed

Kho¶ng c¸ch mòi kh©u

1.2~ 4mm

Needle bar stroke

Hµnh tr×nh trô kim

31.2mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

>5mm

Needle

Sö  dông kim

128GAS9

Lubrication

B«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng

  High speed flat-bed chain stitch industrial sewing machine

M¸y trÇn ®Ì tèc ®é cao

Model

MYF-8007

Purpose

Môc ®Ých sö dông

Knitting Cloth

V¶i dÖt kim

Max. sewing speed

Tèc ®é may tèi ®a

6,000rpm

sewing speed

Kho¶ng c¸ch mòi kh©u

1.2~ 4mm

Needle bar stroke

Hµnh tr×nh trô kim

31.2mm

Lift of the work clamp foot

 §é cao ch©n vÞt

>5mm

Needle

Sö  dông kim

128GAS9

Lubrication

B«i tr¬n

Automatism transfers oil

B«i tr¬n tù ®éng